ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.makeamark.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате този уеб сайт, предлаганата от сайта информация и услуги се счита, че приемате и сте съгласни с тези общи условия, включително условията за работа с лични данни и бисквитки. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, не използвайте уеб сайта!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Жауа Вижън“ ЕООД, собственик на уебсайта www.makeamark.bg,  (наричано по-долу „makeamark.bg“ или „Интернет страницита“, „Сайт“ или „Уеб сайт“) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на makeamark.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и маркетингови услуги предлагани от Сдружението (наричани за краткост Услугите).

Тези условия обвързват всички потребители на сайта и на електронната регистрационна система. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на makeamark.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„Жауа Вижън“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр.София, жк Младост 2, ул. „Свети Киприян“ 52, офис 1 и с БУЛСТАТ: 203617343, представлявано от управителя Свилен Роглев, ДДС Номер: BG203617343.

1. Условия за използване на Сайта makeamark.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че makeamark.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно услуги и продукти на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за услуга и продукт, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие  използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Makeamark.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при предоставяне на Лични данни

Предвид ползването на Сайта и възможността за използване на контактната форма в makeamark.bg, Потребителят се съгласява:

• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на форма за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация  (наричани от тук нататък с общото наименование Лични данни);

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, makeamark.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

3. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на makeamark.bg

• Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на makeamark.bg при ползване на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

• Приемайки настоящите условия, Потребителите, желаещи контакт с makeamark.bg за услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от makeamark.bg по електронен път”.

• Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от makeamark.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на услуги, предлагани от makeamark.bg.

• makeamark.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

• makeamark.bg си запазва правото да използва личните данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

„Жауа Вижън“ ЕООД осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности.

3.1. Общи положения

Тази Декларация за поверителност описва как “Жауа Вижън“ ЕООД като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта makeamark.bg във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на makeamark.bg относно поверителността при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн.

Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта makeamark.bg за Ваше удобство и информация. Нашият съвет е да се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.

3.2. Вашето съгласие

Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на makeamark.bg. Чрез използването на makeamark.bg Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

3.3. Дефиниции

Лични данни – Всяка информация, отнасяща се до или свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко („субект на данни“) по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

3.4. Лични данни, събирани чрез makeamark.bg

Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате makeamark.bg, но следните лични данни следва да се предоставят при използване на контактната форма за запитване:

• име и фамилия;

• наименование и организационна форма на юридическото лице, ако физическото лице е представител на такова;

• телефонен номер за контакт;

• електронна поща;

• други лични данни, предоставени от вас като данни за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, адрес за доставки и др.;

Makeamark.bg не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

Нелични данни и „бисквитки“, събирани чрез makeamark.bg

Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, история на търсенията,както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.

Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:

• брой посещения на makeamark.bg;

• брой посетители на всяка страница makeamark.bg ;

• имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на makeamark.bg;

3.5. Право за промяна на лични данни

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме възможност за коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас, като трябва да ни уведомите за това ваше искане по ел. поща или телефон, обявени в тази декларация.

3.6. Цели, за които използваме Вашите лични данни

Makeamark.bg използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, с които makeamark.bg събира и обработва лични данни, са:

• за да отговорим на Ваши запитвания;

• за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;

• за да подобрим качеството на нашите услуги;

• за да подобрим съдържанието и функционалността на makeamark.bg;

• за да търсим Вашето мнение за наши услуги;

• за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;

• за създаване на архив, бази данни, справки, указатели и други, както на хартиен, така и на електронен носител;

• за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

3.7. Политики и практики за защита на личните данни

За да защитим личните данни от неупълномощени за употребата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. Makeamark.bg взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

3.8. Срокове на съхранение на лични данни

Makeamark.bg съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията.,

Съгласието за ползване на личните данни се дава без условия и без допълнителни ограничения за разумен срок, свързан с продължителността на ползване на услугите на makeamark.bg, а при необходимост след приключване на предоставените услуги, всеки Потребител може да заяви заличаване на личните си данни и данните, предоставени от представляваното от него дружество, освен:

• по отношение на данните, които вече са предоставени съобразно даденото от Потребителя съгласие пред трети лица и вече не са в държане на дружеството;

• по отношение на данните и документите, съдържащи лични данни, които дружеството е задължено да съхранява за определен срок по силата на законова норма, подзаконов акт, по указание на административен или друг държавен или общински орган;

• по отношение на данните, чието запазване е необходимо до приключване на висящо административно, съдебно, изпълнително или охранително производство.

3.9. Предоставяне на лични данни на трети страни

Осъзнаваме отговорността, която носим, при пренос на лични данни към трети страни. Споделяме лични данни само при условие, че третите страни имат задължението да осигурят адекватни нива на защита. Ние им забраняваме да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности.

Makeamark.bg си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

3.10. Защита на личната неприкосновеност на деца и непълнолетни

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Сайтът makeamark.bg не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст.

3.11. Права на субектите на данни

•  Право на достъп – Всяко лице има право да получи от makeamark.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е така, да получи достъп до данните и информация във връзка с обработването.

•.Право на коригиране – Субектът на данни има право да поиска от makeamark.bg да коригира неточни лични данни, свързани с него и да предостави допълнителни данни.

• Право на изтриване – Субектът на данни има право да поиска от makeamark.bg изтриване на свързаните с него лични данни, освен в случаите, в които е налице основание за обработването им.

• Право на ограничаване на обработването – Субектът на данни има право да изиска от makeamark.bg  ограничаване на обработването в следните ситуации: точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на makeamark.bg да провери точността им; обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; makeamark.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Субектът на данни е възразил срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на makeamark.bg имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

•  Право на преносимост на данните – Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на makeamark.bg в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на makeamark.bg. Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

•  Право на възражение – Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което излиза извън рамките на даденото съгласие.

•  Право на жалба – Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни във връзка с нарушения на изискванията за защита на личните данни.

3.12. Възможни промени по тази Декларация за поверителност

Възможно е makeamark.bg да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в края на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

3.13. Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на makeamark.bg, можете да се обърнете към sales@ makeamark.bg

4. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „Съдържание“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставено от Сайта Съдържание. Makeamark.bg не гарантира точността, целостта, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства makeamark.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин, чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на makeamark.bg, за да:

• формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

• създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено.

• причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

• се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на makeamark.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

• фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

• да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

• да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост („Права“) на която и да е страна;

• да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;

• да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

• да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

• да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

• да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

• да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

• да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

Makeamark.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 4 и 5 изисквания.

Makeamark.bg си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 4 изисквания.

5. Авторски права и ограничения свързани с тях

Makeamark.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на makeamark.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

Makeamark.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между makeamark.bg и лицето публикуващо информацията.

6. Препратки от и към makeamark.bg

Собствениците на сайтове и страници извън makeamark.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на makeamark.bg при следните условия:

• препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

• не трябва да отваря страницата от makeamark.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на makeamark.bg;

• не трябва да посочва явно или неявно, че makeamark.bg препоръчва него и/или продуктите и услугите му;

• не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на makeamark.bg;

Със създаването на препратка към makeamark.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на makeamark.bg.

Собствениците на сайтове и страници извън makeamark.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на makeamark.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от makeamark.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

Мakeamark.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Мakeamark.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението на такъв сайт и всички рискове, свързани с него, е изцяло отговорност на потребителя.

7. Представяни услуги и продукти на Сайта

В страницата на всяка услуга или продукт представена в Сайта е посочено описание. Makeamark.bg не носи отговорност за неточности в описанието на услугата/продукта и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

8. Надзорни органи

Кoмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. „Bитoшa“ №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

9. ПОЛИТИКА / ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате makeamark.bg,, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies).

Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

9.1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

9.2. Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

• за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;

• за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

9.3. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:

• за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;

• за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.)

9.4. Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

• за да получим информация за начина, по който използвате нашата Интернет страница като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;

• за да определим кои са най-популярните части от нашия сайт;

• за да следим използването на нашите услуги и нашия сайт (честота и време);

• за да следим успеха на даден продукт/услуга;

• за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия сайт;

• за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият Сайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия Сайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

9.5. Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

• за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);

• за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

9.6. Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

• Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

• Социални мрежи  Facebook, LinkedInи др..

• Системи за комуникация.

• Системи за изпращане на електронна поща.

• Системи за сервиране на реклами.

9.7. Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

9.8. Повече информация за Вашият браузър и бисквитките:

Как да включите бисквитките: https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/

Как да изключите бисквитките: https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-clear-cookies-browsing-history-and-cache/

9.9. Промени в нашата политика за бисквитките.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост, ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия.

Makeamark.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на sales@makeamark.bg.

10. Други

Makeamark.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че makeamark.bg е свързан с тази мрежа, makeamark.bg не гарантира, че потокът информация към и от makeamark.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.

Makeamark.bg управлява този Сайт от офиса си в България. Makeamark.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Makeamark.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на makeamark.bg, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА makeamark.bg, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА makeamark.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на makeamark.bg, собственост на „Жауа Вижън“ ЕООД са следните:

„Жауа Вижън“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 2, ул. „Свети Киприян“ 52, офис 1

БУЛСТАТ: 203617343

Телефон: +359 888661036

E-mail: sales@makeamark.bg

Последна актуализация на  21.02.2022г.